Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden
Taartenenvlaaien.nl
Artikel 1. Definities
1.1. In deze algemene voorwaarden worden de hierna volgende termen in de navolgende
betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven of uit de context anders blijkt:
a. Taartenenvlaaien.nl: de gebruiker van deze algemene voorwaarden: Taartenenvlaaien.nl
gevestigd aan de Molenparkweg 45 in Lunteren, ingeschreven bij de Kamer
van Koophandel onder KvK-nummer 09165784
b. klant: de natuurlijke of rechtspersoon die via de website een bestelling plaatst bij
Taartenenvlaaien.nl;
c. overeenkomst: de overeenkomst tussen Taartenenvlaaien.nl en de klant;
d. product: de taart, het gebak en/of een aanverwant product,
die door Taartenenvlaaien.nl :wordt geleverd;
e. website: de website www. taartenenvlaaien.nl;
f. consument: de klant zijnde een natuurlijke persoon die niet handelt in de uitoefening van
zijn beroep of zijn bedrijf.
Artikel 2. Algemeen
2.1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op iedere overeenkomst tussen
Taartenenvlaaien.nl en de klant.
2.2. Eventuele afwijkingen op deze algemene voorwaarden zijn slechts geldig indien deze
uitdrukkelijk schriftelijk of via de e-mail zijn overeengekomen.
2.3. Indien één of meerdere van de bepalingen in deze algemene voorwaarden nietig zijn of
vernietigd mochten worden, blijven de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden
volledig van toepassing. Taartenenvlaaien.nl en de klant zullen dan in overleg treden teneinde
nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige c.q. vernietigde bepalingen overeen te
komen, waarbij voor zoveel mogelijk het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepaling
in acht worden genomen.
Artikel 3. Aanbiedingen en assortiment
3.1. Alle aanbiedingen en offertes zijn vrijblijvend, tenzij anders is aangegeven. Offertes zijn
geldig gedurende 60 dagen.
3.2. Aanbiedingen of offertes gelden niet automatisch voor toekomstige overeenkomsten.
3.3. Taartenenvlaaien.nl is niet gebonden aan haar aanbod indien sprake is van druk-, zet- of
programmeerfouten in haar mailings, offertes of op de website. Taartenenvlaaien.nl is niet
gebonden aan een offerte of aanbieding indien de offerte en/of aanbieding gebaseerd is op
een verkeerde berekening.
3.4. Het assortiment dat op de website wordt aangeboden kan worden gewijzigd.
Artikel 4. Afbeeldingen en overige gegevens
4.1. Alle afbeeldingen, afmetingen, kleuren, gewichten, etc. van de aangeboden producten
opgenomen op de website gelden slechts bij benadering en kunnen geen aanleiding tot
schadevergoeding en/of ontbinding zijn.
Artikel 5. Totstandkoming van de overeenkomst
5.1. De overeenkomst komt tot stand nadat de klant:
a. de gehele bestelprocedure via de website heeft doorlopen; of
b. het aanbod en/of de offerte van Taartenenvlaaien.nl schriftelijk of via de e-mail heeft
aanvaard.
5.2. Nadat de overeenkomst via de website tot stand is gekomen, stuurt Taartenenvlaaien.nl de klant
via de e-mail een bevestiging dat Taartenenvlaaien.nl de bestelling heeft ontvangen. In deze
bevestigingse-mail zijn het bestelnummer en de overige gegevens van de bestelling van de
klant opgenomen.
5.3. De bestelling kan pas via de website geplaatst worden nadat de klant heeft aangeklikt dat hij
akkoord gaat met deze algemene voorwaarden.
Artikel 6. Prijzen, bezorgkosten en levering gebied.
6.1. De vermelde prijzen in offertes zijn exclusief btw, tenzij anders is aangegeven.
6.2. De vermelde prijzen op de website zijn inclusief btw en exclusief de bezorgkosten.
6.3. De bezorgkosten worden voordat de klant de bestelling bevestigt duidelijk via de website aan
de klant kenbaar gemaakt.
6.4. De prijzen van de producten en de bezorgkosten kunnen door Taartenenvlaaien.nl van tijd tot tijd worden gewijzigd.
6.5 Taartenenvlaaien.nl bezorgt uitsluitend in de bezorggebieden zoals op de startpagina is weergegeven.
Wij bezorgen in: De Klomp, Ederveen, Kernhem(Ede), Lunteren, Renswoude, Veller en De Burgt in Barneveld op maandag t/m zaterdag. In Driebergen, Langbroek, Doorn, Tull en `t Waal, Schalkwijk en Nieuwegein op maandag, woensdag, vrijdag en zaterdag.
Op zondag en feestdagen bezorgen wij geen bestellingen.
Artikel 7. Giftcard en vouchers
7.1. De in dit artikel opgenomen bepalingen zijn van toepassing op giftcards die worden
aangeboden door your giftcard en vouchers die worden uitgegeven door Taartenenvlaaien.nl
7.2. De aard, waarde, duur en/of eventueel toepasselijke overige specifieke gebruiksvoorwaarden
staan op de giftcard of voucher vermeld.
7.3. De geldigheidstermijn van de giftcard of voucher staat op/bij de giftcard of voucher vermeld.
Na de vervaldatum is de giftcard of voucher niet meer geldig.
7.4. Giftcards en vouchers kunnen uitsluitend ingewisseld worden voor producten die door
Taartenenvlaaien.nl worden geleverd.
7.5. De giftcard of de voucher of de restwaarde ervan is niet inwisselbaar voor geld.
Artikel 8. Betaling
8.1. De klant zijnde een bedrijf kan de via de website bestelde producten op de volgende wijzen
betalen:
a. via iDEAL;
b. op factuurbasis.
8.2. Indien levering op rekening geschiedt, dan dient de klant de factuur te betalen binnen 14
dagen na de factuurdatum, tenzij anders is overeengekomen.
8.3. Indien de klant niet binnen 30 dagen na de factuurdatum het factuurbedrag heeft betaald,
dan is de klant in verzuim en wordt de wettelijke handelsrente aan de klant in rekening
gebracht. Alle gerechtelijke en buitengerechtelijke incassokosten die Taartenenvlaaien.nl maakt
om de vordering van de klant te incasseren komen voor rekening van de klant. De
buitengerechtelijke incassokosten worden vastgesteld op 15% van de hoofdsom met een
minimum van € 100,-.
8.4. De klant zijnde een consument kan de via de website bestelde producten op de volgende
wijzen betalen:
a. via iDEAL;
b. op factuurbasis.
8.5. Bij het betalen op een van de in artikel 8.4 genoemde wijzen gelden de voorwaarden van de
betreffende aanbieder van het betaalproduct.
8.6. Taartenenvlaaien.nl heeft passende veiligheidsmaatregelen genomen om de elektronische
betaling veilig te laten verlopen.
Artikel 9. Levering
9.1. Indien een besteld product onverhoopt niet geleverd kan worden, dan zal Taartenenvlaaien.nl zo
spoedig mogelijk contact opnemen met de klant. In een dergelijk geval kan de klant ervoor
kiezen om een vervangend product af te nemen of om de overeenkomst te ontbinden.
9.2. De levertijden en de daarbij behorende tarieven staan duidelijk op de website vermeld.
9.3. Indien het product voor 13:00 uur besteld is, dan kan het product de volgende dag geleverd
worden, tenzij anders is aangegeven.
9.4. Standaard wordt de bestelling geleverd tussen 8:30 en 13:00 uur op de door de klant
gekozen datum.
9.5. De door Taartenenvlaaien.nl opgegeven leverdatum is slechts indicatief.
9.6. De bestelling wordt niet op zondagen en algemeen erkende feestdagen geleverd.
9.7. Bij de klant zijnde een bedrijf wordt de bestelling geleverd tot aan de receptie.
9.8. De klant is verplicht het product in ontvangst te nemen. Blijft de klant hiermede in gebreke,
dan komen de daardoor ontstane kosten voor zijn rekening, zoals de kosten voor het
nogmaals bezorgen van het product. Het niet in ontvangst nemen van het geleverde product
komt voor risico van de klant. Door de beperkte houdbaarheid van een product is het
mogelijk dat een product niet nogmaals bezorgd kan worden. In een dergelijk geval blijft de
overeengekomen vergoeding verschuldigd.
9.9. De bestelling kan niet naar een postbus gestuurd worden.
9.10. Indien de klant wenst dat de bestelling met spoed geleverd wordt, dan dient de klant contact
op te nemen met de klantenservice van Taartenenvlaaien.nl Voor het met spoed leveren van
een bestelling kunnen extra kosten in rekening worden gebracht. Deze kosten worden vooraf
aan de klant kenbaar gemaakt.
9.11. Bij aflevering wordt om de handtekening gevraagd van de persoon die de bestelling in
ontvangst heeft genomen.
Artikel 10. Annulering
10.1. De klant kan de bestelling tot 14:30 uur voor de dag dat de bestelling geleverd wordt
kosteloos annuleren, tenzij:
a. het factuurbedrag van de bestelling hoger is dan € 100,- inclusief btw;
b. de bestelling voor maandag op zondag is geplaatst.
10.2. Annulering dient via de e-mail te geschieden.
Artikel 11. Personaliseren van het product
11.1. Taartenenvlaaien.nl is niet verantwoordelijk voor het door de klant verkeerd opgeven van
teksten, afbeeldingen, foto’s of logo’s die op bestelde producten gedrukt/afgebeeld dienen te
worden. De klant dient zelf te controleren of deze teksten, afbeeldingen, foto’s of logo’s
correct zijn.
11.2. Het is de klant niet toegestaan Taartenenvlaaien.nl een opdracht te geven tot het vervaardigen
van producten die inbreuk maken op rechten van derden, zoals, maar zeker niet beperkt tot,
de merkrechten, auteursrechten of andere intellectuele eigendomsrechten van derden. Indien
Taartenenvlaaien.nl constateert of een vermoeden heeft dat de door de klant geplaatste
bestelling in strijd is met deze rechten van derden, dan heeft Taartenenvlaaien.nl het recht de
bestelling te annuleren.
11.3. Het resultaat van het gepersonaliseerde product is o.a. afhankelijk van de kwaliteit van het
door de klant aangeleverde bestand. Kleurafwijkingen en/of een onscherpe afbeelding geven
de klant niet het recht om de overeenkomst te ontbinden of op enige vorm van compensatie.
Taartenenvlaaien.nl tracht de afbeelding op het product zoveel mogelijk overeen te laten komen
met het door de klant aangeleverde bestand, maar geeft daaromtrent geen enkele garantie.
11.4. De afbeelding op een taart kan maximaal van A4 formaat zijn, tenzij met de klant anders is
overeengekomen.
Artikel 12. Herroepingsrecht voor consumenten
12.1. De klant zijnde een consument heeft het recht gedurende 7 werkdagen na ontvangst van het
product de overeenkomst zonder opgave van redenen te ontbinden en het geleverde product
te retourneren, mits ongebruikt, onveranderd en voorzien van zijn originele labels,
verpakkingen, verzegeling, documentatie, etc. Via de e-mail voor de levering of schriftelijk bij
de aflevering van de bestelde producten wordt de klant gewezen op dit herroepingsrecht.
12.2. Artikel 11.1 is niet van toepassing indien het product:
a. naar de specificaties van de klant is vervaardigd;
b. het product snel kan bederven of verouderen, zoals een geleverde taart of geleverd
gebak.
12.3. De klant dient de producten die hij retourneert terug te sturen naar het volgende adres:
Van Lagen Brood en Banket
Molenparkweg 45
6741 ZP Lunteren
12.4. Indien de klant de overeenkomst overeenkomstig dit artikel ontbindt, dan zijn de
verzendkosten in verband met het retourneren van het product voor rekening van de klant.
12.5. Taartenenvlaaien.nl zal bij een ontbinding zoals omschreven in dit artikel binnen 30 dagen na
ontvangst van het geretourneerde product reeds betaalde gelden restitueren.
12.6. De klant zijnde een bedrijf kan geen beroep doen op het herroepingsrecht zoals omschreven
in dit artikel.
Artikel 13. Klachten
13.1. Zichtbare gebreken aan geleverde producten dienen direct na de levering aan
Taartenenvlaaien.nl gemeld te worden. Indien de klant het pakket met daarin het product
accepteert terwijl het pakket of product beschadigd is of een gebrek vertoont of indien de
klant de beschadiging of het gebrek niet tijdig bij Taartenenvlaaien.nl meldt, dan is
Taartenenvlaaien.nl niet aansprakelijk voor die beschadiging of het gebrek.
13.2. Klachten worden door Taartenenvlaaien.nl binnen 30 dagen afgehandeld. Indien afhandeling
van een klacht binnen de termijn van 30 dagen onverhoopt niet mogelijk is, zal de klant op de
hoogte worden gesteld van de vertragingsduur.
13.3. Door Taartenenvlaaien.nl als ondeugdelijk erkende producten zullen door haar hetzij worden
vervangen, hetzij in het aankoopbedrag worden gecrediteerd. De kosten welke gepaard gaan
met het vervangen van ondeugdelijke producten zijn voor rekening van Taartenenvlaaien.nl
13.4. Consument kan een geschil voorleggen aan de geschillencommissie via het ODR platform: http://ec.europa.eu/consumers/odr/
Artikel 14. Klantenservice
14.1. Vragen over de bestelling of klachten kan de klant melden bij:
Van Lagen brood en banket
Molenparkweg 45
6741 ZP Lunteren
Tel: 0318-572734
Mob.: 06-38111928
e-mail: info@taartenenvlaaien.nl
Artikel 15. Aansprakelijkheid en verjaring
15.1. Taartenenvlaaien.nl kan niet gehouden worden tot het vergoeden van enige schade, die een
direct of indirect gevolg is van:
a. een gebeurtenis die in feite buiten haar macht ligt en aldus niet aan haar doen en/of
laten kan worden toegeschreven, zoals o.a. omschreven in artikel 16 van deze
algemene voorwaarden;
b. enige daad of nalatigheid van de klant, diens ondergeschikten, dan wel andere
personen, die door of vanwege de klant te werk zijn gesteld.
15.2. Taartenenvlaaien.nl is niet aansprakelijk voor eventuele schade veroorzaakt door al dan niet
tijdelijke onbeschikbaarheid van de bestelmogelijkheid, onbereikbaarheid of verwijdering van
haar website wegens onderhoud of anderszins.
15.3. De kleuren die te zien zijn op het beeldscherm van de klant kunnen afwijken van de kleuren
die het product werkelijk heeft. Taartenenvlaaien.nl is niet aansprakelijk voor dergelijke
kleurafwijkingen.
15.4. Een geleverde taart en/of geleverd gebak is beperkt houdbaar. Taartenenvlaaien.nl aanvaardt
geen enkele aansprakelijkheid indien een geleverde taart en/of geleverd gebak wordt
geconsumeerd na de gangbare houdbaarheidsperiode.
15.5. De klant is er zelf verantwoordelijk voor om na te gaan of het geleverde product ingrediënten
bevat waarvoor de klant allergisch is of waarvan de klant ziek kan worden.
15.6. Taartenenvlaaien.nl is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard dan ook, doordat
Taartenenvlaaien.nl is uitgegaan van door de klant verstrekte onjuiste en/of onvolledige
gegevens, zoals een verkeerd opgegeven bezorgadres.
15.7. Indien Taartenenvlaaien.nl aansprakelijk mocht zijn voor enigerlei schade, dan is de
aansprakelijkheid van Taartenenvlaaien.nl beperkt tot het factuurbedrag, althans tot dat gedeelte
van de overeenkomst waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft.
15.8. Vorderingsrechten en andere bevoegdheden van de klant uit welke hoofde ook jegens
Taartenenvlaaien.nl vervallen in ieder geval na het verstrijken van 1 jaar vanaf het moment
waarop zich een feit voordoet dat de klant deze rechten en/of bevoegdheden jegens
Taartenenvlaaien.nl kan aanwenden, met dien verstande dat voor de klant zijnde een consument
een verjaringstermijn van 2 jaar geldt.
Artikel 16. Overmacht
16.1. In geval van overmacht is Taartenenvlaaien.nl niet gehouden tot vergoeding van de daardoor bij
de klant ontstane schade, tenzij Taartenenvlaaien.nl als gevolg van de overmachtssituatie een
voordeel heeft gehad dat zij bij correcte nakoming niet zou hebben gehad.
16.2. Van overmacht aan de zijde van Taartenenvlaaien.nl is o.a. sprake indien Taartenenvlaaien.nl
verhinderd wordt haar verplichtingen uit de overeenkomst of aan de voorbereiding daarvan te
voldoen ten gevolge van: oorlog, oorlogsgevaar, oproer, revolutie, molest, brand,
waterschade, overstroming, overheidsmaatregelen, in- en uitvoerbelemmeringen, defecten
aan materialen, niet- beschikbaarheid van materialen, werkstaking, blokkades,
bedrijfsbezetting, onvervangbare werknemers, transportmoeilijkheden als gevolg van
weersomstandigheden en verkeersstoring, alles zowel in het bedrijf van Taartenenvlaaien.nl als
in het bedrijf van derden die bij de overeenkomst zijn betrokken.
16.3. Onder overmacht wordt mede verstaan een tekortkoming van toeleveranciers van
Taartenenvlaaien.nl ten gevolge waarvan Taartenenvlaaien.nl haar verplichtingen niet of niet tijdig
of niet volledig kan nakomen.
Artikel 17. Intellectuele eigendomsrechten
17.1. De klant dient alle intellectuele eigendomsrechten welke rusten op de door Taartenenvlaaien.nl
geleverde producten geheel en onvoorwaardelijk te respecteren.
17.2. Zonder voorafgaande schriftelijke of elektronische toestemming van Taartenenvlaaien.nl mag de
klant geen informatie, teksten, logo’s, merken, handelsnamen en afbeeldingen die hij via de
website heeft verkregen, kopiëren, doorsturen, verspreiden, reproduceren of publiceren.
Artikel 18. Geheimhouding
18.1. Beide partijen zijn verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die zij in het
kader van hun overeenkomst van elkaar of uit andere bron hebben verkregen. Informatie
geldt als vertrouwelijk als dit door de andere partij is medegedeeld of als dit voortvloeit uit de
aard van de informatie. De partij die vertrouwelijke informatie ontvangt, zal deze slechts
gebruiken voor het doel waarvoor deze verstrekt is.
18.2. Taartenenvlaaien.nl verwerkt persoonsgegevens in overeenstemming met de relevante wet- en
regelgeving (Wet bescherming persoonsgegevens).
Artikel 19. Beveiliging en internet
19.1. Taartenenvlaaien.nl zal passende beveiligingsmaatregelen nemen om de website te
beschermen tegen de risico\`s van onbevoegde toegang tot of wijziging, vernietiging of verlies
van de door de klant via de website ingevoerde gegevens, maar Taartenenvlaaien.nl kan ter
zake geen garantie geven.
Artikel 20. Toepasselijk recht en bevoegde rechter
20.1. Op elke overeenkomst tussen Taartenenvlaaien.nl en de klant is Nederlands recht van
toepassing.
20.2. Alle geschillen ter zake van overeenkomsten tussen de klant en Taartenenvlaaien.nl worden
voorgelegd aan de bevoegde rechter in het arrondissement waar Taartenenvlaaien.nl gevestigd
is. De klant zijnde een consument heeft 1 maand de tijd nadat Taartenenvlaaien.nl zich
schriftelijk jegens de klant op dit beding heeft beroepen, om voor beslechting van het geschil
voor de volgens de wet bevoegde rechter te kiezen.(Download de Algemene voorwaarden als PDF bestand.)
© 2013 - 2023 Van Lagen brood & banket | sitemap | rss | webwinkel beginnen - powered by Mijnwebwinkel